Grad Pula dodijelio nam kuću s okućnicom za stanovanje uz podršku

Grad Pula dodijelio je Centru za inkluziju i podršku u zajednici dvije nekretnine u Coattovoj ulici 18 na korištenje na neodređeno vrijeme bez naknade za potrebe organiziranog stanovanja. Objekt se sastoji od samostojeće kuće, koja se sastoji od jednog stana površine 34 četvorna metra i dvorišta površine 144 četvornih metara.

Prema Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge propisano je da se odredbe uredbe primjenjuju bez javnog natječaja kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama.