O projektu

Centar za inkluziju i podršku u zajednici samostalno provodi projekt Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici. Projekt se provodi u okviru trajno otvorenog poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije (UP.02.2.2.12).

Ovaj Poziv provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Opći cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. Specifični ciljevi Poziva su (1) smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga; (2) jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije te (3) podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

U sklopu ovoga Poziva financiraju se aktivnosti koje doprinose deinstitucionalizaciji i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici.

Navedene aktivnosti su s jedne strane potrebne kako bi se smanjio broj osoba koje koriste institucijski oblik skrbi, odnosno kako bi se podržao proces deinstitucionalizacije, ali i kako bi se prevenirala institucionalizacija novih korisnika zbog nedostataka adekvatne podrške u zajednici gdje korisnici žive. Usporedno, potrebno je osigurati i visoku kvalitetu pružanja usluga kroz osiguravanje edukacija svim stručnjacima i drugim osobama koje rade na njihovom pružanju. Naime, edukacija relevantnih stručnjaka je iznimno važna za provedbu procesa deinstitucionalizacije i transformacije, budući da je većina stručnjaka do sada u svom radu bila usmjerena isključivo na pružanje usluga unutar institucija te nemaju dovoljno iskustva u pružanju izvaninstitucijskih usluga u široj lokalnoj zajednici, što zahtijeva nova znanja i vještine. To je posebno značajno za stručnjake koji će pružati usluge koje do sada nisu pružali te ih je u tom smislu potrebno educirati kako bi usluge pružali na odgovarajući i kvalitetan način. Kroz operaciju je ujedno potrebno osigurati i minimum opreme potrebne za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga kao što je nabava standardiziranih testova, vozila, namještaja, materijala za radionice, izrada aplikacije za prikupljanje podataka (baza podataka), potrebne IT i slične opreme. Također, u svrhu osiguravanja prava na život u zajednici ranjivih skupina potrebno je poduzeti mjere podizanja svijesti javnosti o njihovim pravima, a posebice na pravo na život u zajednici. Vezano uz proces deinstitucionalizacije, lokalna zajednica još uvijek nije dovoljno osviještena i senzibilizirana za prihvat deinstitucionaliziranih korisnika u život zajednice kao punopravnih članova zajednice. Zbog navedenog, daljnji rad na podizanju svijesti šire javnosti putem medijskih i javnih kampanja je prijeko potreban, kao jedan od preduvjeta za puni uspjeh procesa deinstitucionalizacije. Također, dio stručnjaka koji su zaposleni u ustanovama nisu dovoljno osviješteni o prednostima života u zajednici i pružanju skrbi u zajednici te institucijsku skrb i dalje smatraju jedinim oblikom skrbi za pripadnike ranjivih skupina.

Više o Pozivu:
https://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/razvoj-sirenje-i-unaprjedenje-kvalitete-izvaninstitucijskih-socijalnih-usluga-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije/

Projekt se nadovezuje na pravo osoba s intelektualnim teškoćama na život u zajednici, pravo koje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava utvrđenim međunarodnim aktima te strateškim dokumentima EU (Europa 2020, Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom, Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. ‐ 2020) i RH (Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020., Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi … u RH 2011.-2016. (2018.) te Plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije 2018.-2020., Zakon o socijalnoj skrbi) koji ističu problem socijalne isključenosti osoba s invaliditetom. Među skupinom osoba s invaliditetom koja se nalazi u posebno nepovoljnom položaju nalaze se osobe s intelektualnim teškoćama, a najbitniji razlog je nedostupnost te nedovoljna razvijenost mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici.

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga
Centra za inkluziju i podršku u zajednici – kodni broj: UP.02.2.2.12.0009

Projekt se provodi u razdoblju od 25.10.2021. do 25.10.2023.

Svrha projekta je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije na području Istarske županije razvojem i širenjem socijalnih usluga cjelodnevnog boravka i organiziranog stanovanja u 5 lokalnih zajednica za 99 osoba s intelektualnim teškoćama, edukacijom osoblja i javnim djelovanjem.

Proračun projekta i iznos bespovratna sredstava je 7.992.664,68 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Informacije o upravljanju projektom

Korisnik:
Centar za inkluziju i podršku u zajednici

HR – 52 100 Pula, Ujevićeva 1
www.centar-podrske.eu
+385 (0)52 52 22 33
usluge@centar-podrske.hr
+385 (0)95 242 55 56   voditelj projekta: Ozren Catela

više informacija o fondovima EU:
www.strukturnifondovi.hr  
www.esf.hr